...
Obec Loučovice

Základní informace

Pečovatelská služba Loučovice

Základní informace:

Poskytovatel:             

OBEC Loučovice, Loučovice 51, 382 76  Loučovice, IČ: 00245984

Název zařízení:           

Pečovatelská služba Loučovice
Loučovice 60, 382 76  Loučovice
Telefon: 380 748 161
Mobil:   724 763 432
E-mail: pecovatelky@loucovice.info

Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Vachová (sociální pracovnice, vedoucí pracovník PS)
Mobil: 601 349 663

 

Identifikátor 3704031
Druh služby a forma poskytování pečovatelská služba - terénní forma
Cílová skupina senioři, osoby se zdravotním postižením
Věková struktura cílové skupiny dospělí (27-64 let), mladší senioři (65-85 let), starší senioři (nad 80 let)
Kapacita počet klientů: 3 v daný okamžik
Doba poskytování 6:00 - 14:30 hodin (pouze v pracovní dny)
Místo poskytování služba poskytována podle potřeb uživatelů


Pečovatelská služba je registrovanou sociální službou a je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Služba je poskytována na území obce Loučovice a jejích přilehlých částech (Dvorečná, Sv. Prokop, Kapličky, Nové domky a železniční zastávka Čertova stěna) a na území obce Lipno nad Vltavou.

Služba je určena lidem, kteří jsou z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění odkázáni na pomoc jiné osoby, z důvodu snížené soběstačnosti,  při obstarávání základních potřeb, především zajištění péče o svou osobu a chodu domácnosti.

Cílem služby je:

 • podporovat uživatele služby při zajištění jeho základních životních potřeb,
 • podporovat (udržet či zvýšit) soběstačnost uživatele služby a tím mu umožnit setrvat v jeho domácím prostředí,
 • podporovat samostatnost a nezávislý způsob života uživatele služby.

Pečovatelská služba, je služba hrazená uživatelem. Výše úhrady poskytnutých úkonů uživatelem pečovatelské služby se řídí platným Ceníkem úhrad za poskytování pečovatelských služeb. Ceník je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Pečovatelská služba má písemně definováno poslání, cíle, cílovou skupinu uživatelů a principy poskytovaných služeb, které chápe jako veřejný závazek.

Poslání, cíle, cílová skupina, principy  Pečovatelské služby  Loučovice jsou rozepsány  ve jmenovaném, po sobě jdoucím pořadí.

POSLÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY LOUČOVICE

Posláním Pečovatelské služby Loučovice je poskytování pečovatelské služby (terénní formou), podporovat (udržet či zvyšovat) soběstačnost osob se zdravotním postižením a seniorů a umožnit jim prožití  plnohodnotného, aktivního  a důstojného života. Pečovatelská služba poskytuje služby těm osobám se zdravotním postižením a seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou částečně či plně závislí na pomoci druhé osoby (je u nich prokazatelně snížená míra soběstačnosti), aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím přirozeném prostředí. 

Tato pomoc směřuje k obyvatelům obce Loučovice a obyvatelům obce Lipno nad Vltavou.

Služba je plánovaná individuálně, což umožňuje osobám se zdravotním postižením a  seniorům rozhodovat o dalším způsobu života a průběhu poskytované služby.  Je poskytována pouze  taková míra podpory, která v maximální možné míře zachovává a rozvíjí jeho schopnosti a snižuje závislost na poskytované službě. Služba je poskytována výhradně v domácnostech uživatelů (např. dovoz stravy, úklidy apod.), v případě zprostředkování kontaktu se společenským prostředím i mimo domácnost uživatelů.

Pracovníci pečovatelské služby přistupují ke všem, kdo vyhledají její služby, diskrétně a s respektem k lidské individualitě.

Pečovatelská služba je určena těm, kteří z výše uvedených důvodů potřebují pomoc či podporu jiné fyzické osoby při obstarávání nutných prací na zajištění chodu domácnosti,  zajišťování dalších důležitých životních potřeb (např. zajištění a poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně), pochůzky k lékaři, na poštu apod., podpora při vyřizování osobních záležitostí, prosazování práv a zájmů.

CÍLOVÁ SKUPINA SLUŽBY

 • pečovatelská  služba je poskytovaná osobám, které mají prokazatelně sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Cílovou skupinou pro Pečovatelskou službu Loučovice jsou osoby se zdravotním postižením a  senioři nad 65 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, z důvodu snížené soběstačnosti, která je zapříčiněna věkem, chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením, příp. sociálním vyloučením a potřebují pravidelně pomoc jiné fyzické osoby.

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

PRINCIPY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 1. Individuální přístup
 2. Profesionální přístup
 3. Respektování lidské důstojnosti a soukromí
 4. Ochrana osobních údajů a diskrétnost
 5. Podpora samostatnosti a vlastní aktivity uživatelů - nedělat za uživatele úkony, které mohou zvládnout sami nebo jen s dopomocí
 6. Rovný nediskriminační přístup
 7. Možnost volby (svobodného rozhodnutí) způsobu řešení jeho situace - umožnit uživateli rozhodovat se a za své rozhodnutí nést odpovědnost
 8. Zachovávat nestrannost k rodinným vztahům uživatele

Služby jsou poskytovány na základě uplatňování standardů kvality sociálních služeb a hlavní zásadou je dodržování základních lidských práv a svobod.

ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 • dodržování práv uživatelů,
 • zachování lidské důstojnosti,
 • nezávislost a autonomie uživatelů,
 • respektování potřeb a volby uživatelů,
 • bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb,
 • rovnost přístupu bez diskriminace,
 • individualizace podpory,
 • flexibilita,
 • diskrétnost.

 

KAPACITA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY  LOUČOVICE

Kapacita pečovatelské služby je 3 osoby v daný okamžik (okamžitá kapacita).

 

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY LZE ODMÍTNOUT TĚMTO OSOBÁM A Z TĚCHTO DŮVODŮ:

 • Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá.
 • Poskytovatel nemá volnou kapacitu k poskytnutí sociální služby. Služba zájemci není odmítnuta, pouze je mu oznámeno písemnou formou, že jeho žádosti o službu nemůže být v současné době vyhověno, ale je zařazen do evidence přijatých žádostí.
 • Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pečovatelské služby, vylučuje takové sociální služby. Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 • Poskytovatel může odmítnout poskytnout sociální službu osobě, které vypověděla stejnou službu v době kratší než šest měsíců. Odmítnutí přijaté žádosti o poskytnutí sociální služby musí být zájemci doručeno v písemné podobě.

 

Veškeré úhrady za jednotlivé úkony jsou stanoveny platným Ceníkem úhrad. 

 

Pečovatelská služba se poskytuje v zákoně vymezených případech bez úhrady.

Zájemci o pečovatelskou službu, kterému jsou na základě ustanovení § 75, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, poskytovány základní činnosti pečovatelské služby bezplatně, předkládá při sepisování smlouvy doklad, osvědčující jeho nárok na bezplatnou pečovatelskou službu (úředně ověřenou kopii dokladu).

 

TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OBCE LOUČOVICE ZAJIŠŤUJE SLUŽBY SVÝM UŽIVATELŮM:

 • ve stanoveném čase: v pracovních dnech 6.00 - 14.30 hodin
 • ve vymezeném místě: Loučovice a Lipno nad Vltavou

Zázemí Pečovatelské služby Loučovice se nachází I. podlaží budovy čp. 60 Loučovice, 382 76  Loučovice.

Sociální pracovnice nemá pevně stanovené úřední hodiny. Zájemci o službu, uživatelé i jejich rodinní příslušníci ji mohou kontaktovat na mobil. č. 601 349 663 a dohodnout si s ní schůzku na určitý čas, případně e-mailem pecovatelky@loucovice.info nebo předat ústní vzkaz s žádostí  o schůzku přes ostatní pracovníky PS - pečovatelky (je nutné, aby zájemce zanechal kontakt, na kterém ho může sociální pracovnice kontaktovat).

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI PEČOVATELSKÉ SLUŽBY:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu                          
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu       
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (donáška obědů)                   
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti         
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím    

Mobilní aplikace

banner

Aktuální počasí

dnes, středa 29. 5. 2024
slabý déšť 19 °C 6 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 21/8 °C
pátek 31. 5. déšť 12/7 °C
sobota 1. 6. déšť 14/7 °C

Překlad (translations)