...
Obec Loučovice

Jednání se zájemcem a podmínky poskytování

Jednání se zájemcem a podmínky poskytování

Jak požádat o poskytování pečovatelské služby

Osoba, mající zájem o poskytování pečovatelské služby musí osobně, písemně nebo telefonicky kontaktovat Pečovatelskou službu obce Loučovice.

Pečovatelská služba - kontakty:

Adresa: Loučovice 60, 382 76 Loučovice
Telefonní číslo: 380 748 161
Mobil: 724 763 432 (pečovatelky v terénu), 601 349 663 (sociální pracovnice)
E-mail: pecovatelky@loucovice.info

V případě zájmu o využití pečovatelské služby je žadatel povinen vyplněním Žádost o poskytování sociální služby. Žádost je k dispozici v Dokumentech PS na webových stránkách obce Loučovice http://www.loucovice.info, na vyžádání u Pečovatelské služby Loučovice.

Jednání o možnosti poskytování pečovatelské služby předchází právě toto podání žádosti o poskytování pečovatelské služby a může ji podat jak sám zájemce nebo jeho opatrovník, případně jiná osoba blízká zájemci.

Sociální pracovnice Pečovatelské služby Loučovice na základě tohoto podnětu či podání žádosti navštíví zájemce, představí službu, projedná s ním jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, a podá zájemci informace o pečovatelské službě v takovém rozsahu a formě, aby se tento mohl rozhodnout, zda chce pečovatelské služby využít či nikoliv.

Jednání se žadatelem o službu vede sociální pracovnice, a to po předchozí dohodě (kontaktování a domluvení si schůzky) v pracovních dnech od 6.00 do 14.30 hod. Vzhledem k tomu, že sociální pracovnice nemá pevně stanovené úřední hodiny a nemusí být k zastižení v kanceláři PS, poněvadž je sociální služba terénního charakteru, doporučuje se žadateli využít možnosti domluvit si schůzku na konkrétní termín a čas. Jednání se žadatelem může mít více fází, tudíž ho vede stejná sociální pracovnice.

Na základě telefonické domluvy sociální pracovnice provede sociální šetření v domácnosti žadatele. Po provedeném sociálním šetření je následně žádost poskytovatelem posouzena. V případě kladného posouzení žádosti je sepsán návrh smlouvy o poskytování pečovatelské služby, ve které bude stanoven dohodnutý rozsah poskytovaných služeb, informace o datu zahájení této služby a další ujednání.

Budoucí uživatel dostává k prostudování návrh Smlouvy o poskytování pečovatelské služby, včetně jejích příloh – vnitřních podmínek pro poskytování pečovatelské služby (včetně uvedení informací pro podávání stížností), ceník úhrad a důležité telefonní kontakty aj.), pokud již tyto přílohy nedostal při předání formuláře - Žádost o poskytnutí sociální služby.

V případě, že se obě strany dohodnou na budoucím poskytování sociální služby, je s klientem uzavřena Smlouva o poskytování pečovatelské služby. Po podpisu smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby oběma stranami je vyplněn individuální plán péče a stanoveny osobní cíle žadatele. Při poskytování pečovatelské služby je klientovi určen pracovník v přímé sociální péči tzv. klíčový pracovník. Záznam o individuálním plánování je veden písemně a je uložen v dokumentaci klienta.

Sociální pracovnice či určený klíčový pracovník ve spolupráci s klientem zpracuje individuální plán péče a stanoví se i osobní cíl uživatele. Individuální plán uživatel a klíčový pracovník potom podepíší a pravidelně hodnotí, aktualizují a doplňují společně, minimálně jednou za dvanáct měsíců, případně při změně rozsahu poskytovaných služeb i častěji. Osobní cíle vycházejí z možností a schopností klienta. Sociální a zdravotní diagnóza a omezení z ní plynoucí jsou kritériem vedoucím k nalezení a k zajištění takové služby, aby bylo dosaženo osobního cíle uživatele, případně dalších dílčích cílů.

Pokud pečovatelská služba nemá volnou kapacitu, je žádost zařazena do "Evidence žadatelů o PS" - žadatel je odmítnut z důvodu naplněné kapacity. Po uvolnění volného místa v PS jsou žádosti znovu posuzovány a je vybrán takový žadatel, jehož situace je naléhavější. Rozhodující je při tomto výběru zdravotní stav žadatele a míra soběstačnosti a potřeby pomoci druhé osoby. Po vybrání nejvhodnějšího žadatele je tento žadatel nejprve telefonicky, a po té i písemně informován a vyzván k jednání sociální pracovnicí PS.

Žadatel může být odmítnut z důvodu, že nesplňuje podmínky pro poskytnutí služby (cílová skupina, aj.).
 

Oznámení o nepřijetí:

Po rozhodnutí poskytovatele je žadatel informován do 30 dnů od přijetí žádosti, a to starostou obce (takto jsou vyrozuměni i žadatelé, kterým služba nemůže být poskytnuta, z důvodu aktuálně naplněné kapacity). Písemné oznámení s uvedením konkrétních důvodů odmítnutí, musí poskytovatel podle § 91 odst. 7 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, vydat, pokud o to žadatel požádá. Rozhodnutí o nepřijetí se nevydává. V případě odmítnutí služby lze odmítnutému zájemci poskytnout základní sociální poradenství, nabídnout mu jiné vhodné služby, poskytnout mu informace o jiném poskytovateli požadované služby, pokud se v okolí nalézá.

Na využití pečovatelské služby není právní nárok. Žádosti o zavedení pečovatelské služby, které nebylo možno vyhovět, sociální pracovnice eviduje v dokumentaci PS.

Realizace služby

Četnost a rozsah služeb je sjednán s uživatelem individuálně, dle jeho aktuálních potřeb a bude uveden ve smlouvě o poskytování služby. Vychází se vždy z konkrétních potřeb uživatele, s ohledem na provozní a personální možnosti poskytovatele.

Uživatel pečovatelské služby je povinen zajistit při jejím výkonu nezbytnou součinnost, a to včas oznamovat požadavky na pečovatelskou službu, resp. její změnu, vytvořit podmínky pro výkon pečovatelské služby a poskytovat potřebné prostředky ve vlastní domácnosti k provedení pečovatelské služby.

Klíčový pracovník

Jeho hlavním úkolem je koordinovat služby poskytované uživateli, iniciativně si všímat jeho potřeb a spokojenosti, hájit jeho zájmy. Pokud uživateli klíčový pracovník nevyhovuje, má možnost požádat o jeho změnu. Uživatel se samozřejmě může v případě potřeby obrátit na kteréhokoli dalšího pracovníka poskytovatele.

Změny v poskytování pečovatelské služby

O změnu úkonů pečovatelské služby, příp. o časovou změnu jejich poskytování nutno požádat nejméně dva pracovní dny předem. Objednané úkony pečovatelské služby se odhlašují nejméně dva dny předem, u obědů den předem do 12 hod. Včas neodhlášený oběd musí být vždy uhrazen. Uživatel pečovatelské služby podepisuje ve smlouvě závazek dodržovat vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby a souhlas se shromažďováním a používáním jeho osobních dat, které PS potřebuje k zajištění pečovatelské služby. Při zjištění infekční či parazitární choroby u klienta pečovatelské služby, při které nemocný může být zdrojem onemocnění či nákazy, je uživatel povinen na změnu svého zdravotního stavu upozornit zaměstnance pečovatelské služby. Pečovatelská služba je oprávněna přerušit  po dobu nemoci uživatele poskytování pečovatelských úkonů, případně i vypovědět smlouvu.

Vytvoření podmínek pro poskytování pečovatelské služby

Je-li potřeba zajistit pro poskytování sociálních služeb vstup do domu, případně bytu, jsou klíče zhotoveny na náklady uživatele (např. vstup do bytového domu apod.). Souhlas uživatele s předáním klíče pro účely poskytování služby bude založen v osobní dokumentaci uživatele. Po ukončení služby se klíče zpětně předávají uživateli nebo jeho rodině, o předání se provede písemný zápis. V případě, že klient má domluvenou službu a neotevře zaměstnanci PS, bude po 10 minutách pečovatelská služba postupovat takto: pokus o kontakt klienta prostřednictvím telefonu; kontaktování rodiny nebo osoby, kterou klient určil jako kontaktní (např. soused, praktický lékař apod.). Pakliže i tyto osoby nebudou nápomocny, následuje přivolání Policie ČR - z důvodného podezření na akutní změnu zdravotního stavu klienta. Uplatnění tohoto postupu bude zaznamenáno pracovníky PS v dokumentaci klienta.

Ochrana osobních údajů

Zaměstnanci poskytovatele pečovatelské služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích uživatelů a skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce, to vše v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 (GDPR). Uživatel stvrzuje svým podpisem souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely evidence uživatelů pečovatelské služby, který bude založen v osobní dokumentaci uživatele. Uživatel má možnost na požádání nahlédnout do své osobní dokumentace, zpracovávané v souvislosti s poskytováním služby.

Ukončení poskytovaných služeb

V souladu se smlouvou o poskytování pečovatelské služby je služba ukončena výpovědí ze strany uživatele nebo poskytovatele. Pokud po dobu delší 3 měsíců nejsou využívány uživatelem žádné služby, smlouva pozbývá platnosti a je ukončena. Výjimkou je dlouhodobá hospitalizace uživatele. Dobu tří měsíců lze aplikovat i u klientů, kteří požádají o ukončení služby. Pokud své rozhodnutí do této doby přehodnotí a smlouva doposud  nebyla ukončena, je služba znovu poskytována na základě původní platné smlouvy. Pokud již byla ukončena, je s klientem sepsána nová smlouva, s případnou změnou individuálního plánu.

 

 

 

 

 

Mobilní aplikace

banner

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
1
22 23
24 25 26 27 28 29
1
30

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 20. 6. 2024
déšť 28 °C 11 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 21/15 °C
sobota 22. 6. prudký déšť 27/11 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 19/9 °C

Překlad (translations)